Article image
09.03.2023
Terveys ja hyvä elämä

Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja luontokatoon ja ilmastonmuutokseen

Koonnut: Hannele Norja
Kuvat: Freepik

Kiertotalous muuttaa tapaamme tuottaa, käsitellä ja käyttää materiaaleja ja tuotteita.

Siirtyminen kohti kiertotaloutta on välttämätöntä. Kun olemassa olevaa hyödynnetään tehokkaammin, uusia luonnonvaroja tarvitaan vähemmän. Se tarkoittaa vähemmän päästöjä ja vähemmän kuormitusta luonnon monimuotoisuudelle.

Ihmisen aiheuttamat ilmastopäästöt ovat korkeammalla kuin koskaan. Luonnon monimuotoisuutta katoaa hälyttävällä vauhdilla. Luonnon tarjoamien ekosysteemipalveluiden romahtaminen uhkaa ihmisiä, elinkeinoja ja hyvinvointia ympäri maailman.

Siirtyminen hiilineutraaliin ja kiertäviin raaka-aineisiin perustuvaan talousjärjestelmään luo valtavan markkinan ja edellyttää merkittäviä investointeja yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.

Vuonna 2016 Sitran johdolla Suomeen laadittiin maailman ensimmäinen kansallinen kiertotalouden tiekartta ja vuonna 2022 ulkoministeriöön nimettiin maailman ensimmäinen kiertotalouden suurlähettiläs.

Nyt 57 prosenttia teknologiateollisuuden alan yrityksistä näkee kiertotalouden merkittävänä mahdollisuutena liiketoiminnalle.

Myös Euroopan ulkopuolella kiertotalous kiinnostaa. Aktiivisia kiertotalousmaita löytyy lähes joka mantereelta.

Kiertotalous on mahdollisuus luoda kestävää kasvua, uutta osaamista, vientituloja ja työpaikkoja.

10 keinoa kiertotalouden edistämiseksi Suomessa

1. Metallit ja mineraalit tehokkaammin käyttöön

 • Panostetaan yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä korkeakoulujen tutkimustoimintaan.
 • Lisätään tutkimusta raaka-aineiden riittävyyden ja metallien tuotantotarpeen arvioimiseksi.
 • Edistetään uusien kierrätystekniikoiden ja menetelmien käyttöönottoa.
 • Rakennetaan Suomessa olevan osaamisen ympärille verkostotoimintaa.

2. Lisää omavaraisuutta maatalouteen ravinteiden kierrätyksellä

 • Tukea uusien tekniikoiden ja menetelmien käyttöönottoon jätevesi- ja lantaperäisten ravinteiden talteen ottamiseksi ja jalostamiseksi.
 • Kasvatetaan tukea biokaasulaitoksille.
 • Vahvistetaan alan ammattilaisten osaamista.

3. Luontokadolle stoppi kiertotalousratkaisuilla

 • Kiertotalouden tulisi kuulua olennaisena osana talouteen, ympäristöön, ilmastoon, teollisuuteen, maatalouteen, ruokaan, metsätalouteen ja rakentamista koskevaan päätöksentekoon.
 • Vauhditetaan kiertotaloustoimia, jotka hillitsevät sekä luontokatoa että ilmastonmuutosta.
 • Tuetaan toimia, jotka vähentävät biomassan tuotannon maankäyttöpaineita.
Tämä on mainos. Juttu jatkuu mainoksen jälkeen.
Mainos päättyy

4. Kiertotaloudessa tarvittava osaaminen kaikille

 • Sisällytetään kiertotalouden periaatteet kaikkien koulutusasteiden opetussuunnitelmiin.
 • Huomioidaan kiertotalous opettajakoulutuksessa.
 • Kannustetaan kaikkia organisaatioita vahvistamaan kiertotaloutta.
 • Tiivistetään oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä kiertotalouden osaamistarpeiden tunnistamisessa.
 • Ennakoidaan kiertotalouden tuomia työn ja osaamisen muutoksia.

3. Vauhtia kiertotalouteen digitaalisilla ratkaisuilla

 • Edistetään muiden EU-maiden kanssa digitaalisten tuotepassien kehitystä ja käyttöönottoa.
 • Etsitään yhdessä ohjauskeinoja.
 • Tehdään yhteistyötä kansainvälisellä tasolla datatalouden sääntöjen kehittämisessä ja tiedon avoimuuden lisäämisessä.
 • Seurataan ja arvioidaan laadittujen strategioiden toimienpiteiden toteutumista ja uusien toimenpiteiden tarpeellisuutta.

4. Sitoudutaan kiertotalouden edistämiseen yli hallituskausien

 • Luodaan ohjelmille konkreettiset keinot ja toimenpiteet.
 • Tavoitteesta, ettei kokonaiskulutus ylitä vuoden 2015 tasoa vuonna 2035, on pidettävä kiinni.
 • Perustetaan Suomeen kansanvälinen WCEF-osaamiskeskittymä osaamisen, kilpailukyvyn ja viennin vahvistamiseksi. 

5. Kierotaloutta vauhdittavat taloudelliset ohjauskeinot käyttöön

 • Vauhditetaan valtiovarainministeriön johdolla verotuksen painopisteen siirtoa työn verottamisesta luonnonvarojen käytön ja ympäristön kuormittamisen verotukseen.
 • Asetetaan julkisille hankinnoille sitovia kiertotalouden kysyntää edistäviä kriteerejä.
 • Kehitetään malleja hankintojen ympäristöjalanjälkien pienentämiseksi.
 • Kartoitetaan tuote palveluna -mallien ja tuotepalvelujärjestelmien ympäristöhyötyjä.
 • Selvitetään parhaita taloudellisia ohjauskeinoja sekundääristen raaka-aineiden markkinan kehittämiseksi kilpailukykyiseksi. 

6. Investointeja ja rahoitusta kiertotalouden kannalta tärkeille sektoreille

 • Tunnistetaan julkisen sektorin sijoitus- ja rahoitustoiminnassa kiertotalouden kannalta keskeisiä teemoja ja sektoreita.
 • Tärkeitä teemoja ovat mm. tekstiilien kiertotalouden investoinnit teollisuuden kiertotalouden palvelukehitys ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen.
 • Tuodaan kestävyyskriteerit osaksi kaikkea julkisen rahoituksen hakemusten arviointeja.
 • Tuodaan esille resurssit yritysten kiertotalouden mukaisiin ja vihreisiin investointeihin.

7. Kiertotalous valtavirraksi koko EU:ssa

 • Tuetaan kunnianhimoa kiertotalouden mukaisen tuotesuunnittelun edistämiseksi.
 • Selvitetään mitä tietoa yritykset ja kuluttajat tarvitsevat, että kiertotalouden mukaiset toimet yleistyisivät.
 • Vauhditetaan kansallista Circular Design -koulutus- ja sparrausohjelmaa.
 • Kehitetään eri tahojen osaamista etupainotteisesti.

8. Kauppapolitiikka ja kansainvälinen kauppa kiertotalouden mukaiseksi

 • Ajetaan EU:n vapaakauppasopimusten muutosta niin, että sopimukset tukevat siirtymää kiertotalouteen.
 • Jatketaan aktiivista kiertotalouden edistämistä Maailman kauppajärjestössä.
 • Suunnataan kauppaa ja liiketoimintaa edistävää kehitysyhteistyötä.

LÄHDE: 10 kiertotalousehdotusta Suomelle, Sitra, 8.6.2022

Terveytemme, taloutemme ja hyvinvointimme ovat täysin riippuvaisia luonnosta ja vakaasta ilmastosta. Viime aikojen kehityskulut ovat vahvistaneet, että tulevaisuuden hyvinvointi ei synny lineaaritalouden keinoilla.

Lineaaritalous = toimintaa, jossa luonnonvaroista valmistetaan tuotteita, joita käytetään, kunnes ne hylätään jätteenä.

Suosittelisitko tätä artikkelia muille?

Anna arviosi klikkaamalla tähteä 1 - 5
5/5 - (1 vote)
Artikkeliin liittyviä hakusanoja
ilmastonmuutos kierrätys kiertotalous luontokato

Uusimmat kaupallisen yhteistyön jutut

Uusimmat videot

Kaikki videot

Uusimmat podcastit

Kaikki podcastit

Uusimmat blogit

Kaikki kirjoitukset